Viadrina Logo
Jura Logo
Foto Logo

Konwencja o misjach specjalnych

Compare
 • Artykuł 1 - Używane wyrażenia
 • Artykuł 2 - Wysłanie misji specjalnej
 • Artykuł 3 - Funkcje misji specjalnej
 • Artykuł 4 - Wysłanie tej samej misji specjalnej do dwu lub więcej państw
 • Artykuł 5 - Wysłanie wspólnej misji specjalnej przez dwa lub więcej państw
 • Artykuł 6 - Wysłanie misji specjalnych przez dwa lub więcej państw w celu rozpatrzenia sprawy będącej przedmiotem wspólnego zainteresowania
 • Artykuł 7 - Brak stosunków dyplomatycznych lub konsularnych
 • Artykuł 8 - Mianowanie członków misji specjalnej
 • Artykuł 9 - Skład misji specjalnej
 • Artykuł 10 - Obywatelstwo członków misji specjalnych
 • Artykuł 11 - Powiadomienia
 • Artykuł 12 - Osoby uznane za persona non grata albo za niepożądane
 • Artykuł 13 - Początek funkcji misji specjalnej
 • Artykuł 14 - Upoważnienie do działania w imieniu misji specjalnej
 • Artykuł 15 - Organ państwa przyjmującego, z którym załatwia się sprawy urzędowe
 • Artykuł 16 - Zasady pierwszeństwa
 • Artykuł 17 - Siedziba misji specjalnej
 • Artykuł 18 - Spotkanie misji specjalnych na terytorium państwa trzeciego
 • Artykuł 19 - Prawo misji specjalnej do używania flagi i godła państwa wysyłającego
 • Artykuł 20 - Zakończenie funkcji misji specjalnej
 • Artykuł 21 - Status głowy państwa i osobistości wysokiej rangi
 • Artykuł 22 - Ogólne ułatwienia
 • Artykuł 23 - Pomieszczenia i mieszkania
 • Artykuł 24 - Zwolnienie pomieszczeń misji specjalnej od opodatkowania
 • Artykuł 25 - Nietykalność pomieszczeń
 • Artykuł 26 - Nietykalność archiwów i dokumentów
 • Artykuł 27 - Swoboda poruszania się
 • Artykuł 28 - Swoboda porozumiewania się
 • Artykuł 29 - Nietykalność osobista
 • Artykuł 30 - Nietykalność mieszkania prywatnego
 • Artykuł 31 - Immunitet jurysdykcyjny
 • Artykuł 32 - Zwolnienie od przepisów o ubezpieczeniach społecznych
 • Artykuł 33 - Zwolnienie od podatków i opłat
 • Artykuł 34 - Zwolnienie od świadczeń osobistych
 • Artykuł 35 - Zwolnienia celne
 • Artykuł 36 - Personel administracyjny i techniczny
 • Artykuł 37 - Personel służby
 • Artykuł 38 - Personel prywatny
 • Artykuł 39 - Członkowie rodziny
 • Artykuł 40 - Obywatele państwa przyjmującego i osoby mające w państwie przyjmującym stałe miejsce zamieszkania
 • Artykuł 41 - Zrzeczenie się immunitetu
 • Artykuł 42 - Przejazd przez terytorium państwa trzeciego
 • Artykuł 43 - Czas trwania przywilejów i immunitetów
 • Artykuł 44 - Mienie członka misji specjalnej albo członka jego rodziny w razie śmierci
 • Artykuł 45 - Ułatwienie wyjazdu z terytorium państwa przyjmującego oraz wywozu archiwów misji specjalnej
 • Artykuł 46 - Następstwa zakończenia funkcji misji specjalnej
 • Artykuł 47 - Poszanowanie ustaw i przepisów państwa przyjmującego i używanie pomieszczeń misji specjalnej
 • Artykuł 48 - Działalność zawodowa lub handlowa
 • Artykuł 49 - Niedopuszczalność dyskryminacji
 • Artykuł 50 - Podpisanie
 • Artykuł 51 - Ratyfikacja
 • Artykuł 52 - Przystąpienie
 • Artykuł 53 - Wejście w życie
 • Artykuł 54 - Powiadamianie przez depozytariusza
 • Artykuł 55 - Teksty autentyczne